UnMode

Новости

11.10.2023

unmode_team

Хочеш повернутися на батьківщину-доведи що ти є ти

..

Громадяни України, які звільняються з місць позбавлення волі в рф (держава-агрессор), підлягають примусовому видворенню за межі рф (депортації).  Однак, у абсолютної більшості тих, хто звільняється відсутні дійсні документи, що дозволяють законно перетинати кордон (прострочені, втрачені під час слідства тощо).  В силу непереборних обставин відновити документи неможливо.  На практиці це призводить до того, що українці місяцями утримуються в центрах тимчасового утримання без зрозумілих перспектив. 

29 вересня 2023 року президент рф підписує Указ №734 про порядок виїзду/в'їзду на територію рф громадян України.

  Пункти 3 і 4 коментованого Указу за свєю сутністю є спробою вирішити цю проблему шляхом дозволу на виїзд по документах з терміном дії, що минув, та/або видачі певної довідки про встановлення особи, що дозволяє законно залишити територію рф.  Але відкритим залишається питання, чи визнає цю довідку документом, який дає право потрапити на свою територію третя держава (на територію України зі зрозумілих причин не видворяють)?  Відповісти на це питання може лише практика.

 На момент складання цього коментаря така практика відсутня.

У деяких випадках для оформлення довідки про встановлення особи необхідно, щоб як мінімум три громадянина рф на очній ставці засвідчили особу, що встановлюється.  Можливість реалізації цієї вимоги також залишається неясною – хто і де має шукати цих «свідків »?

 Та й з погляду здорового глузду необхідність проведення процедури встановлення особи звільненої з місць позбавлення волі людини виглядає, м'яко кажучи, безглуздо.  Невже держава не знає, стосовно кого було ухвалено вирок, хто відбував покарання і кому вона видала довідку про звільнення?

Але, як то кажуть, дякувати і на тому.  Якщо коментований Указ дозволить тепер уже колишнім ув'язненим здобути реальну свободу, то на всі його неясності та безглуздя можна заплющити очі.

 В даний час на КПП Верхній Ларс (кордон рф-Грузія) на дозвіл на в'їзд до Грузії чекають 7 громадян України, колишніх ув'язнених.  Значна частина з них не мають паспортів, але мають на руках цей документ, що підтверджує встановлення їх особи всередині росії.  Російський кордон хлопці перетнули без особливих проблем, а це означає, що коментований Указ працює.  Тепер слово за Грузією та самою Україною – як швидко вони зможуть підтвердити особи та впустити в країну українських громадян.

UnMode уважно стежить за розвитком ситуації.

 Чекаємо на позитивну практику!

 Нагадуємо:

 Восени 2022 року понад 2500 українців, які перебували в установах пенітенціарної системи тимчасово окупованої Херсонської області України, були вивезені російськими спецслужбами через Крим на територію росії.  Після закінчення терміну відбування покарання українців, що звільняються, безстроково переміщують до місцевих ЦТУІГів (Центр тимчасового утримання іноземних громадян).  Єдиного механізму депортації таких людей досі немає.

 Unmode продовжує підтримувати українців у в'язницях Росії і ми розраховуємо на те, що тисячі українських громадян, які утримуються в російських тюрьмах без документів багато місяців нарешті набудуть правового статусу та можливості повернутися додому.

 

 

 

Граждане Украины, освобождающиеся из мест лишения свободы в рф, подлежат принудительному выдворению за пределы рф (депортации). Однако, у абсолютного большинства освобождающихся отсутствуют действительные документы, позволяющие законно пересечь границу (просроченные, потерянные во время следствия и т.д.). В силу непреодолимых обстоятельств восстановить документы не представляется возможным. На практике это приводит к тому,  что украинцы месяцами содержатся в центрах временного содержания без ясных перспектив. 

29 сентября 2023 года президент рф подписывает Указ номер 734 о порядке выезда/въезда на территорию рф граждан Украины.

Пункты 3 и 4 комментируемого Указа по сути представляют собой попытку разрешить эту проблему путём разрешения на выезд по документам с истёкшим сроком действия и/или выдачи некой справки об установлении личности, позволяющей законно покинуть территорию рф. Но открытым остаётся вопрос о том, признает ли эту справку документом, дающим право попасть на свою территорию третье государство (на территорию Украины по понятным причинам не выдворяют)? Ответить на этот вопрос может только практика. 

На момент составления настоящего комментария такая практика отсутствует.

В некоторых случаях для оформления справки об установлении личности необходимо,  чтобы как минимум три гражданина рф на очной ставке подтвердили личность устанавливаемого лица. Возможность реализации этого требования также остаётся неясной – кто и где должен искать этих «опознавателей»? 

Да и с точки зрения здравого смысла необходимость проведения процедуры установления личности освобождённого из мест лишения свободы лица выглядит, мягко выражаясь, нелепо. Неужели государство не знает, в отношении кого был постановлен приговор, кто отбывал наказание и кому оно выдало справку об освобождении?

Но, как говорится, спасибо и на том. Если комментируемый Указ позволит теперь уже бывшим заключённым обрести реальную свободу, то на все его неясности и нелепости можно закрыть глаза.

В настоящее время на КПП Верхний Ларс (граница рф-Грузия) разрешения на въезд в Грузию ожидают 7 граждан Украины, бывших заключённых. Значительная часть из них не имеют паспортов, но имеют на руках тот самый документ, подтверждающий установление их личности внутри россии. Российскую границу парни пересекли без особых проблем, а это значит, что комментируемый указ работает. Теперь слово за Грузией и самой Украиной – как быстро они смогут подтвердить личности и впустить в страну украинских граждан.  

UnMode  внимательно следит за развитием ситуации.

Ждём положительной практики!

 

Напоминаем:

Осенью 2022 года более 2500 украинцев, находившихся в учреждениях пенитенциарной системы временно оккупированной Херсонской области Украины, были вывезены российскими спецслужбами через Крым на территорию россии. После окончания срока отбывания наказания освобождающихся украинцев бессрочно перемещают в местные ЦВСИГи (Центр временного содержания иностранных граждан). Единого механизма депортации таких людей до настоящего времени нет. 

Unmode продолжает поддерживать украинцев в тюрьмах россии и мы расчитываем на то, что тысячи украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах без документов многие месяцы наконец-то обретут правовой статус и возможность вернуться домой.