UnMode

Новости

19.10.2023

Світло наприкінці тунелю


Останнім часом все частіше при підготовці до написання нового матеріалу а якості перших слів на думку спадають - «як всім (або багатьом) відомо ...».  Це вже починає бути схожим на професійну деформацію.  Швидше за все це зумовлено тим, що ми протистоїмо і боремося з давно усіма відомими проявами беззаконня, байдужості, зла, відвертої жорстокості з боку як держави взагалі, так і окремих чиновників зокрема.

 Отже.

 Як усім давно відомо, досягти правди в російському суді практично не реально.  Дуже зрідка бувають винятки, але це вияв щасливого випадку, а не свідчення верховенства права.

Раніше був вихід – ЄСПЛ.  Європейський суд із прав людини.  Але 16 вересня 2022 року Росія перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини і, відповідно, визнавати юрисдикцію ЄСПЛ.

 Як тепер захищати свої права у суперечці з російською державою?  Незалежної судової системи немає, можливості звернутися до міжнародної судової інстанції, рішення якої росія сприйме як обов'язкові, теж немає.

 Чи є?

 Жодних інтриг.  Відразу до суті.

Наш (спільно з нашими друзями з EPLN) підопічний Анатолій відбуває позбавлення волі у Самарській області.  Кінець терміну – 2032 – «це ніколи», як кажуть арештанти.  Стан здоров'я Анатолія не просто плачевний, а жахливо поганий.  Для друку його діагнозу в принтер необхідно вставляти свіжо заправлений картридж.  Людина вмирає.  Тюремні лікарі переводять його з однієї тюремної лікарні до іншої, у явній спробі звалити відповідальність.  З лютого по листопад 2022 року його дружно обстежують.  Підсумок обстеження: виявлення низки захворювань, два з яких – підстава для звільнення від відбування покарання згідно із затвердженим урядом списком, позбавлення життєво важливої терапії та висновок про необхідність продовження лікування у профільному (не тюремному) медичному закладі.

 У січні 2023 року Анатолій звертається до суду з клопотанням про звільнення від подальшого відбування покарання за станом здоров'я.  У лютому слідує відмова.  Апеляція від адвоката та самого Анатолія.  Резонні аргументи, здоровий глузд, показання лікарів.  Все марно.  Травневий вердикт – знаменитий в арештантському середовищі "б/з" (залишити рішення суду першої інстанції без змін).

Весь цей час Анатолія мучать неймовірні болі, він швидко втрачає імунні клітини, терапію не відновлюють, він швидко втрачає вагу.  Людина вмирає на очах у всіх.

 13 вересня 2023 року. Апеляція.  Б/З.

 Іншого виходу немає – скарга до Комітету з прав людини в ООН.  Одного разу це спрацювало.  Ми навіть про це розповідали (https://unmode.org/novosti/komitet-po-pravam-cheloveka-oon-otreagiroval-na-adresnoe-obrashhenie-nashego-pravozashhitnika-iz-rossii.html). Скаргу прийняли.  Рекомендацію щодо забезпечувальних заходів на час розгляду скарги російській владі видали.

 Минулого разу спрацювало – людину врятували.  Значить і цього разу має спрацювати.  Сподіваємось.  Працюємо.

 Основний висновок, який ми робимо з цієї історії: схоже, що все ж таки є міжнародна інстанція, в якій можна знайти захист від російського суду.  Є світло наприкінці тунелю.

 

 

В последнее время всё чаще при подготовке к написанию нового материала в качестве первых слов на ум приходят - «как всем (или многим) известно...». Это уже начинает походить на профессиональную деформацию. Скорее всего это обусловлено тем, что мы противостоим и боремся с давно всем известными и к сожалению укоренившимися проявлениями беззакония, равнодушия, зла, откровенной жестокости со стороны как государства вообще, так и отдельных чиновников в частности.

Итак.

Как всем давно известно, добиться правды в российском суде практически не реально. Очень редко бывают исключения, но это проявления счастливого случая, а не свидетельства верховенства права.

Раньше был выход – ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека. Но 16 сентября 2022 года рф перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и, соответственно, признавать юрисдикцию ЕСПЧ.

Как теперь защищать свои права в споре с российским государством? Независимой судебной системы нет, возможности обратиться в международную судебную инстанцию, решения которой россия воспримет как обязательные, тоже нет.

Или есть?

Никаких интриг. Сразу к сути.

Наш (совместно с нашими друзьями из EPLN) подопечный Анатолий отбывает лишение свободы в Самарской области. Конец срока – 2032 – «это никогда», как говорят арестанты. Состояние здоровья Анатолия не просто плачевно, а ужасающе плохое. Для распечатки его диагноза в принтер необходимо вставлять свежезаправленный картридж. Человек умирает. Тюремные врачи переводят его из одной тюремной больницы в другую, в явной попытке свалить ответственность. С февраля по ноябрь 2022 его дружно обследуют. Итог обследования: выявление ряда заболеваний, два из которых – основание для освобождения от отбывания наказания согласно утверждённого правительством списка, лишение жизненно важной терапии и заключение о необходимости продолжения лечения в профильном (не тюремном) медицинском учреждении.

В январе 2023 Анатолий обращается в суд.с ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья. В феврале следует отказ. Апелляция от адвоката и самого Анатолия. Резонные доводы, здравый смысл, показания врачей. Всё бесполезно.  Майский вердикт – знаменитый в арестантской среде «б/з» (оставить решение суда первой инстанции без изменений).

В июле 2023 – новое ходатайство. Опять отказ.

Всё это время Анатолия мучают невероятные боли, он стремительно теряет иммунные клетки, терапию не возобновляют, он стремительно теряет вес. Человек умирает на глазах у всех.

13 сентября 2023. Апелляция. Б/З.

Иного выхода нет – жалоба в Комитет по правам человека в ООН. Однажды это сработало. Мы даже об этом рассказывали (https://unmode.org/novosti/komitet-po-pravam-cheloveka-oon-otreagiroval-na-adresnoe-obrashhenie-nashego-pravozashhitnika-iz-rossii.html). Жалобу приняли. Рекомендацию об обеспечительных мерах на время рассмотрения жалобы российским властям выдали.

В прошлый раз сработало – человека спасли. Значит и в этот раз должно сработать. Надеемся. Работаем.

Основной вывод, который мы делаем из этой истории: похоже, что всё же есть международная инстанция, в которой можно  найти защиту от российского суда. Есть свет в конце тоннеля.